top of page

Ochrana osobních údajů

Společnost Capital 4U INC., 160 Greentree Drive, 19904 Dover, DE, USA, provozovatel internetového obchodu www.favorit.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:
 

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení

 • Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.

 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb


Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:
 

 • Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno.

 • Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.
   

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
 

 • Údaje z komunikace mezi Favorit bicykles a zákazníkem

 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Favorit Bicykles

 • Jméno, příjmení, email, telefon a kamerové záznamy v případě uživatelského testování

 

 

1.2.  Účely zpracování osobních údajů
 

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom se vám připomněli a pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.

 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

 • Marketingové nabídky.

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

  • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

  • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech).

  • Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.

  • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

  • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
    

 

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 

sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo smlouvy a pro výkon interních procesů a postupů

 

společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

 

přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

 

D dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat

 

třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností

 

veřejným orgánům (např. policie)
 

 

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

A V rámci zákaznického konta, které je chráněné heslem získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách.

 

B  Pokud se nepřejete registrovat pro uskutečnění nákupu, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

 

C  Máte právo kdykoliv ukončit registraci.

 

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

 

3.1.  Zabezpečení osobních údajů
 

A Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 

B Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče. Favorit bicykles nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.

 

3.2.  Doba zpracování
 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
 

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby

 • v případě dokoupení pojištění, které naše společnost nabízí, se úložní doba osobních údajů prodlužuje na dobu trvání poskytnutého pojištění

 • po dobu, po kterou je Favorit bicykles povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Favorit bicykles jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.

 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný do jeho odvolání

 • Komunikace 2 roky
   

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 

4. Práva subjektů údajů
 

A  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

B V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

C Pro uplatnění svých práv kontaktujte naší firmu na emailové adrese kola@favorit.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

D Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Favorit bicykles potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

 

5. Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

 

 • Zpracovávání cookies z internetových stránekprovozovaných společností Favorit bicykles

  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Favorit bicykles, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Favorit bicykles a pro účely internetové reklamy společnosti Favorit bicykles. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
   

 

5.2.  Využití souborů cookies
 

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

 

5.3.  Odmítnutí souborů cookies
 

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.


Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

 
 

Capital 4U INC., 160 Greentree Drive, 19904 Dover, DE, USA


HOT LINE: 773 286 748 nebo kola@favorit.cz 
 

Účinnost: Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 13. 8. 2019.

Kola z naší nabídky

FAVORIT STORE    I  e-mail: kola@favorit.cz  I  telefon: +420 773 286 748 (9–17 h)

bottom of page